fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

trray (substantive (noun))

lì'upam (IPA): trˌ.ˈaj
'ìnglìsì: the day after
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Taronyu's Dictionary 9.65 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·srray DU dual / dual numbers
pxe·srray TRI trial / trial number
ay·srray PL plural
fì·trray DEM these {noun} (singular)
fay·srray DEM PL these {noun plural}
tsa·trray DEM that {noun} (singular)
tsay·srray DEM PL those {noun] (plural)