fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

trr'awve (substantive (noun))

lì'upam (IPA): trˌ.ˈʔaw.vɛ
'ìnglìsì: Sunday
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (19. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·srr'awve DU dual / dual numbers
pxe·srr'awve TRI trial / trial number
ay·srr'awve PL plural
fì·trr'awve DEM these {noun} (singular)
fay·srr'awve DEM PL these {noun plural}
tsa·trr'awve DEM that {noun} (singular)
tsay·srr'awve DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

trrkive Saturday
trrmrrve Thursday
trrmuve Monday
trrpuve Friday
trrpxeyve Tuesday
trrtsìve Wednesday