fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

trrmuve (substantive (noun))

lì'upam (IPA): trˌ.ˈmu.vɛ
'ìnglìsì: Monday
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (19. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·srrmuve DU dual / dual numbers
pxe·srrmuve TRI trial / trial number
ay·srrmuve PL plural
fì·trrmuve DEM these {noun} (singular)
fay·srrmuve DEM PL these {noun plural}
tsa·trrmuve DEM that {noun} (singular)
tsay·srrmuve DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

trr'awve Sunday
trrkive Saturday
trrmrrve Thursday
trrpuve Friday
trrpxeyve Tuesday
trrtsìve Wednesday