fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

trrpuve (substantive (noun))

lì'upam (IPA): trˌ.ˈpu.vɛ
'ìnglìsì: Friday
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (19. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·srrpuve DU dual / dual numbers
pxe·srrpuve TRI trial / trial number
ay·srrpuve PL plural
fì·trrpuve DEM these {noun} (singular)
fay·srrpuve DEM PL these {noun plural}
tsa·trrpuve DEM that {noun} (singular)
tsay·srrpuve DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

trr'awve Sunday
trrkive Saturday
trrmrrve Thursday
trrmuve Monday
trrpxeyve Tuesday
trrtsìve Wednesday