fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

new (modal verb, transitive)

lì'upam (IPA): nɛw
'ìnglìsì: want
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

n·am·ew PST simple past
n·ìm·ew PST close past (just {verb}ed)
n·ìy·ew FUT close future (will {verb} soon)
n·ay·ew FUT future
n·ol·ew PFV perfective (finished)
n·er·ew IPFV imperfective (unfinished)
n·iv·ew SJV subjunctive (possibility mode)
n·ei·ew LAUD amelioration (favorable connotation)
n·äng·ew PEJ pejorative (negative connotation)

sìkenong