fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ta (adposition)

lì'upam (IPA): ta
'ìnglìsì: from (locative)
since (temporal with words of time)
aysna'o: places / place descriptions time / descriptions of time
tsim: ASG (2009); forum.learnnavi.org (20 Jan 2010)

sìkenong