fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

oe (personal pronouns)

lì'upam (IPA): ˈo.ɛ
'ìnglìsì: I (1st person singular)
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

m·oe DU dual / dual numbers
px·oe TRI trial / trial number
ay·oe PL plural

sìkenong

lì'uä sna'o

oeyä my (possessive)