fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sempul (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsɛm.pul
'ìnglìsì: father
aysna'o: family / kinship relations
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sempul DU dual / dual numbers
pxe·sempul TRI trial / trial number
ay·sempul PL plural
fì·sempul DEM these {noun} (singular)
fay·sempul DEM PL these {noun plural}
tsa·sempul DEM that {noun} (singular)
tsay·sempul DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

sempu daddy
dad