fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hìkrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈhɪ.krˌ
'ìnglìsì: second
very short time
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (19. Feb 2010)
wiki.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hìkrr DU dual / dual numbers
pxe·hìkrr TRI trial / trial number
ay·hìkrr PL plural
fì·hìkrr DEM these {noun} (singular)
fay·hìkrr DEM PL these {noun plural}
tsa·hìkrr DEM that {noun} (singular)
tsay·hìkrr DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong