fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

krr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): krˌ
'ìnglìsì: time
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·hrr DU dual / dual numbers
pxe·hrr TRI trial / trial number
ay·hrr PL plural
fì·krr DEM these {noun} (singular)
fay·hrr DEM PL these {noun plural}
tsa·krr DEM that {noun} (singular)
tsay·hrr DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong