fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

oeng (personal pronouns)

lì'upam (IPA): o.ˈɛŋ
'ìnglìsì: we (two) (inclusive)
you and I
tsim: ASG; forum.learnnavi.org (29 Aug 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

px·oeng TRI trial / trial number
ay·oeng PL plural

sìkenong