fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

okup (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈo.kup
'ìnglìsì: milk
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies
tsim: naviteri.org (30 Jun 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·okup DU dual / dual numbers
pxe·okup TRI trial / trial number
ay·okup PL plural
fì·okup DEM these {noun} (singular)
fay·okup DEM PL these {noun plural}
tsa·okup DEM that {noun} (singular)
tsay·okup DEM PL those {noun] (plural)