fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

oare (substantive (noun))

lì'upam (IPA): o.ˈa.ɾɛ
'ìnglìsì: moon
aysna'o: environment
tsim: naviteri.org (31 Aug 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·oare DU dual / dual numbers
pxe·oare TRI trial / trial number
ay·oare PL plural
fì·oare DEM these {noun} (singular)
fay·oare DEM PL these {noun plural}
tsa·oare DEM that {noun} (singular)
tsay·oare DEM PL those {noun] (plural)