fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

oeyk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): o.ˈɛjk
'ìnglìsì: cause
tsim: forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·oeyk DU dual / dual numbers
pxe·oeyk TRI trial / trial number
ay·oeyk PL plural
fì·oeyk DEM these {noun} (singular)
fay·oeyk DEM PL these {noun plural}
tsa·oeyk DEM that {noun} (singular)
tsay·oeyk DEM PL those {noun] (plural)