fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ontu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈon.tu
'ìnglìsì: nose
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ontu DU dual / dual numbers
pxe·ontu TRI trial / trial number
ay·ontu PL plural
fì·ontu DEM these {noun} (singular)
fay·ontu DEM PL these {noun plural}
tsa·ontu DEM that {noun} (singular)
tsay·ontu DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong