fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ontsang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈon.͡tsaŋ
'ìnglìsì: nose ring
aysna'o: clothing
tsim: Frommer (03. Aug 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ontsang DU dual / dual numbers
pxe·ontsang TRI trial / trial number
ay·ontsang PL plural
fì·ontsang DEM these {noun} (singular)
fay·ontsang DEM PL these {noun plural}
tsa·ontsang DEM that {noun} (singular)
tsay·ontsang DEM PL those {noun] (plural)