fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìyawn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈjawn plumps/17679ac5-edb1-439d-b6a6-ec5785ebd425.mp3
'ìnglìsì: love
tsim: forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìyawn DU dual / dual numbers
pxe·sìyawn TRI trial / trial number
ay·sìyawn PL plural
fì·tìyawn DEM these {noun} (singular)
fay·sìyawn DEM PL these {noun plural}
tsa·tìyawn DEM that {noun} (singular)
tsay·sìyawn DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

yawne beloved
yawnetu loved one
lover
beloved person
yawntu loved one
lover
beloved person