fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìwìngay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.wɪ.ˈŋaj
'ìnglìsì: proof (abstract)
proving
tsim: naviteri.org (30 Apr 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìwìngay DU dual / dual numbers
pxe·sìwìngay TRI trial / trial number
ay·sìwìngay PL plural
fì·tìwìngay DEM these {noun} (singular)
fay·sìwìngay DEM PL these {noun plural}
tsa·tìwìngay DEM that {noun} (singular)
tsay·sìwìngay DEM PL those {noun] (plural)