fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yawnetu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈjaw.nɛ.tu
'ìnglìsì: loved one
lover
beloved person
aysna'o: sociology
tsim: Frommer (12. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·yawnetu DU dual / dual numbers
pxe·yawnetu TRI trial / trial number
ay·yawnetu PL plural
fì·yawnetu DEM these {noun} (singular)
fay·yawnetu DEM PL these {noun plural}
tsa·yawnetu DEM that {noun} (singular)
tsay·yawnetu DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

yawne beloved
yawntu loved one
lover
beloved person
tìyawn love