fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yawntu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈjawn.tu plumps/c2097a1e-7222-4cf8-9cb3-221c02295426.mp3
'ìnglìsì: loved one
lover
beloved person
aysna'o: sociology
tsim: Frommer (12. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·yawntu DU dual / dual numbers
pxe·yawntu TRI trial / trial number
ay·yawntu PL plural
fì·yawntu DEM these {noun} (singular)
fay·yawntu DEM PL these {noun plural}
tsa·yawntu DEM that {noun} (singular)
tsay·yawntu DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

yawne beloved
yawnetu loved one
lover
beloved person
tìyawn love