fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

trram (substantive (noun))

lì'upam (IPA): trˌ.ˈam
'ìnglìsì: yesterday (the day yesterday)
aysna'o: time / descriptions of time

hemlì'uviyä sìkenong

me·srram DU dual / dual numbers
pxe·srram TRI trial / trial number
ay·srram PL plural
fì·trram DEM these {noun} (singular)
fay·srram DEM PL these {noun plural}
tsa·trram DEM that {noun} (singular)
tsay·srram DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong