fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sa'nok (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsaʔ.nok
'ìnglìsì: mother
aysna'o: family / kinship relations
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sa'nok DU dual / dual numbers
pxe·sa'nok TRI trial / trial number
ay·sa'nok PL plural
fì·sa'nok DEM these {noun} (singular)
fay·sa'nok DEM PL these {noun plural}
tsa·sa'nok DEM that {noun} (singular)
tsay·sa'nok DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

sa'nu mum
mommy