fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

palulukan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pa.lu.ˈlu.kan
'ìnglìsì: thanator
Pestiapanthera ferox
aysna'o: fauna
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·falulukan DU dual / dual numbers
pxe·falulukan TRI trial / trial number
ay·falulukan PL plural
fì·palulukan DEM these {noun} (singular)
fay·falulukan DEM PL these {noun plural}
tsa·palulukan DEM that {noun} (singular)
tsay·falulukan DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong