fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lì'u (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlɪ.ʔu
'ìnglìsì: word
aysna'o: linguistics / language
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·lì'u DU dual / dual numbers
pxe·lì'u TRI trial / trial number
ay·lì'u PL plural
fì·lì'u DEM these {noun} (singular)
fay·lì'u DEM PL these {noun plural}
tsa·lì'u DEM that {noun} (singular)
tsay·lì'u DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong