fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

toktor (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtok.toɾ
'ìnglìsì: doctor (degree)
aysna'o: loan words
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·soktor DU dual / dual numbers
pxe·soktor TRI trial / trial number
ay·soktor PL plural
fì·toktor DEM these {noun} (singular)
fay·soktor DEM PL these {noun plural}
tsa·toktor DEM that {noun} (singular)
tsay·soktor DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong