fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

karyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkaɾ.ju
'ìnglìsì: teacher
aysna'o: sociology
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·haryu DU dual / dual numbers
pxe·haryu TRI trial / trial number
ay·haryu PL plural
fì·karyu DEM these {noun} (singular)
fay·haryu DEM PL these {noun plural}
tsa·karyu DEM that {noun} (singular)
tsay·haryu DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

numeyu student
learner
numtseng school
numtsengvi classroom
division of a school
sänumvi lesson
kar teach
nume learn
acquire knowledge or understanding
sänume teaching
instruction