fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kop (adverb)

lì'upam (IPA): kop
'ìnglìsì: too
also
additionally
(extends a given information compare nìteng)
tsim: Taronyu's Dictionary 9.75 < Frommer

sìkenong

lì'uä sna'o

nìteng too
also
likewise
in the same way
(in case of extension see kop)