fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nìNa'vi (adverb)

lì'upam (IPA): nɪ.ˈnaʔ.vi
'ìnglìsì: like the Na'vi
Na'vily
aysna'o: sociology
tsim: Frommer (12. Dezember 2009)
entertainment.timesonline.co.uk

sìkenong

lì'uä sna'o

leNa'vi having to do with the Na'vi
having to do with the People
Na'vi (the) Na'vi
(the) People
indigenous Pandorian sentient race