fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lì'upam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlɪ.ʔu.pam
'ìnglìsì: accent
pronunciation
aysna'o: linguistics / language
tsim: Frommers Blog (26. Aug 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·lì'upam DU dual / dual numbers
pxe·lì'upam TRI trial / trial number
ay·lì'upam PL plural
fì·lì'upam DEM these {noun} (singular)
fay·lì'upam DEM PL these {noun plural}
tsa·lì'upam DEM that {noun} (singular)
tsay·lì'upam DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong