fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ikran (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈik.ɾan
'ìnglìsì: banshee
(flying mount)
aysna'o: fauna
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·ikran DU dual / dual numbers
pxe·ikran TRI trial / trial number
ay·ikran PL plural
fì·ikran DEM these {noun} (singular)
fay·ikran DEM PL these {noun plural}
tsa·ikran DEM that {noun} (singular)
tsay·ikran DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong