fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Iknimaya (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ik.ni.ˈma.ja
'ìnglìsì: Stairway to Heaven
the rite of passage for young Na'vi
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·iknimaya DU dual / dual numbers
pxe·iknimaya TRI trial / trial number
ay·iknimaya PL plural
fì·iknimaya DEM these {noun} (singular)
fay·iknimaya DEM PL these {noun plural}
tsa·iknimaya DEM that {noun} (singular)
tsay·iknimaya DEM PL those {noun] (plural)