fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

aylì'u a'änsyem "religion"

  Na'vi 'ìnglìsì
aho[a.ˈho]vin.relig
pray
aungia[a.ˈu.ŋi.a]n.mythrelig
sign
omen
(spiritual, mystical)
Eywa[ˈɛj.wa]n.namemythrelig
Eywa
world spirit
the Great Mother who protects the balance of life
parul[pa.ˈɾul]n.relig
miracle
parulnga'[pa.ˈɾul.ŋaʔ]adj.relignfp
miraculous
saho[sa.ˈho]n.relig
prayer
swok[swok]adj.mythrelig
sacred
swotu[ˈswo.tu]n.mythrelig
sacred place
swotulu[ˈswo.tu.lu]n.mythrelig
sacred river (proper name)
syawn[sjawn]n.relig
blessing
tiretu[ti.ˈɾɛ.tu]n.religsociol
shaman
tìaho[tɪ.a.ˈho]n.relig
prayer (in general, abstract idea)
tìng syawn[tɪŋ sjawn]vin.relig
bless
Vitrautral[vit.ˈɾa.ut.ɾal]n.floramythrelig
Tree of Souls