fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syawn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sjawn
'ìnglìsì: blessing
aysna'o: religion
tsim: naviteri.org (31 Mar 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syawn DU dual / dual numbers
pxe·syawn TRI trial / trial number
ay·syawn PL plural
fì·syawn DEM these {noun} (singular)
fay·syawn DEM PL these {noun plural}
tsa·syawn DEM that {noun} (singular)
tsay·syawn DEM PL those {noun] (plural)