fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Eywa (proper noun)

lì'upam (IPA): ˈɛj.wa
'ìnglìsì: Eywa
world spirit
the Great Mother who protects the balance of life
aysna'o: proper name mythology religion
tsim: ASG

sìkenong