fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

saho (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sa.ˈho
'ìnglìsì: prayer
aysna'o: religion
tsim: naviteri.org (31 Mar 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·saho DU dual / dual numbers
pxe·saho TRI trial / trial number
ay·saho PL plural
fì·saho DEM these {noun} (singular)
fay·saho DEM PL these {noun plural}
tsa·saho DEM that {noun} (singular)
tsay·saho DEM PL those {noun] (plural)