fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

swotulu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈswo.tu.lu
'ìnglìsì: sacred river (proper name)
aysna'o: mythology religion
tsim: forum.learnnavi.org (28 Mar 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·swotulu DU dual / dual numbers
pxe·swotulu TRI trial / trial number
ay·swotulu PL plural
fì·swotulu DEM these {noun} (singular)
fay·swotulu DEM PL these {noun plural}
tsa·swotulu DEM that {noun} (singular)
tsay·swotulu DEM PL those {noun] (plural)