fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tiretu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ti.ˈɾɛ.tuplumps/41875773-c23b-4a6c-a384-e634c6f5953c.mp3
'ìnglìsì: shaman
aysna'o: religion sociology
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·siretu DU dual / dual numbers
pxe·siretu TRI trial / trial number
ay·siretu PL plural
fì·tiretu DEM these {noun} (singular)
fay·siretu DEM PL these {noun plural}
tsa·tiretu DEM that {noun} (singular)
tsay·siretu DEM PL those {noun] (plural)