fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

aungia (substantive (noun))

lì'upam (IPA): a.ˈu.ŋi.a
'ìnglìsì: sign
omen
(spiritual, mystical)
aysna'o: mythology religion
tsim: ASG; naviteri.org (31 Dec 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·aungia DU dual / dual numbers
pxe·aungia TRI trial / trial number
ay·aungia PL plural
fì·aungia DEM these {noun} (singular)
fay·aungia DEM PL these {noun plural}
tsa·ungia DEM that {noun} (singular)
tsay·aungia DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

äie vision (spiritual)