fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

parul (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pa.ˈɾul
'ìnglìsì: miracle
aysna'o: religion
tsim: naviteri.org (31 Mar 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·farul DU dual / dual numbers
pxe·farul TRI trial / trial number
ay·farul PL plural
fì·parul DEM these {noun} (singular)
fay·farul DEM PL these {noun plural}
tsa·parul DEM that {noun} (singular)
tsay·farul DEM PL those {noun] (plural)