fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Vitrautral (proper noun)

lì'upam (IPA): vit.ˈɾa.ut.ɾal
'ìnglìsì: Tree of Souls
aysna'o: flora mythology religion
tsim: Frommer