search for:

only exact match
search in:

wordlist "anatomy / body parts"

  Na'vi English
  'eng[ʔɛŋ]n.faunabody
beak (of a bird or animal)
'etnaw[ˈʔɛt.naw]n.body
shoulder
'llngo[ˈʔlˌ.ŋo]n.body
hip (of the body)
eltu[ˈɛl.tu]n.body
brain
flawm[flawm]n.body
cheek (of the body)
flew[flɛw]n.body
throat
ftxì[ftʼɪ]n.body
tongue
heyr[hɛjɾ]n.body
chest
key[kɛj]n.body
face
kinam[ki.ˈnam]n.body
leg
kinamtil[ki.ˈnam.til]n.body
knee
kxa[kʼa]n.body
mouth
kxetse[ˈkʼɛ.͡tsɛ]n.body
tail
  lak[lak]n.faunabody
shell
hard covering of a plant or animal
mikyun[ˈmik.jun]n.body
ear
nari[ˈna.ɾi]n.body
eye
nikre[ˈnik.ɾɛ]n.body
hair
ngäng[ŋæŋ]n.body
stomach
ngep[ŋɛp]n.body
navel (of the body)
ontu[ˈon.tu]n.body
nose
  pek[pɛk]n.faunabody
fin (of an aquatic animal)
pewn[pɛwn]n.body
neck
pil[pil]n.body
facial stripe
natural staining of the Na'vi skin
prrku[ˈprˌ.ku]n.body
womb
pxun[pʼun]n.body
arm
pxuntil[ˈpʼun.til]n.body
elbow
re'o[ˈɾɛ.ʔo]n.body
head
reypay[ˈɾɛj.paj]n.body
blood
seyri[ˈsɛj.ɾi]n.body
lip
snatxärem[sna.ˈtʼæ.ɾɛm]n.body
skeleton
set of bones
sre'[sɾɛʔ]n.body
tooth
ta'leng[ˈtaʔ.lɛŋ]n.body
skin
Tsawkenay[͡tsaw.kɛ.ˈnaj]n.body
Alpha Centauri B
tsngem[͡tsŋɛm]n.body
muscle
tsongtsyìp[ˈ͡tsoŋ.͡tsjɪp]n.figbody
dimple (of the body)
tsopì[ˈ͡tso.pɪ]n.body
lung
tsuksìm[ˈ͡tsuk.sɪm]n.body
chin
tswin[͡tswin]n.body
queue
braid
tsyokx[͡tsjokʼ]n.body
hand
txal[tʼal]n.body
back (of the body)
txärem[ˈtʼæ.ɾɛm]n.body
bone
txe'lan[tʼɛʔ.ˈlan]n.body
heart
txìm[tʼɪm]n.body
butt
rear end
ass
venu[ˈvɛ.nu]n.body
foot
venzek[ˈvɛn.zɛk]n.body
toe
  yawr[jawɾ]n.faunabody
feather
zare'[za.ˈɾɛʔ]n.body
forehead
brow
zekwä[ˈzɛk.wæ]n.body
finger
digit
  zeng[zɛŋ]n.faunabody
crest (on a bird or animal)