căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

Lista de cuvinte "Anatomie / Parti Corpului"

  Na'vi Romania
'etnaw[ˈʔɛt.naw]n.body
umăr
'llngo[ˈʔlˌ.ŋo]n.body
șold
eltu[ˈɛl.tu]n.body
creier
flawm[flawm]n.body
obraz
flew[flɛw]n.body
gâtlej
ftxì[ftʼɪ]n.body
limbă
heyr[hɛjɾ]n.body
cufăr, torace
key[kɛj]n.body
față
kinam[ki.ˈnam]n.body
picior
kinamtil[ki.ˈnam.til]n.body
genunchi
kxa[kʼa]n.body
gură
kxetse[ˈkʼɛ.͡tsɛ]n.body
coadă
mikyun[ˈmik.jun]n.body
ureche
nari[ˈna.ɾi]n.body
ochi
nikre[ˈnik.ɾɛ]n.body
păr
ngäng[ŋæŋ]n.body
stomac
ngep[ŋɛp]n.body
buric (al corpului)
ontu[ˈon.tu]n.body
nas
pewn[pɛwn]n.body
gât
pil[pil]n.body
dungă facial
colorare naturală a pielii Na'vi
prrku[ˈprˌ.ku]n.body
pântec
pxun[pʼun]n.body
braț
pxuntil[ˈpʼun.til]n.body
cot
re'o[ˈɾɛ.ʔo]n.body
cap
reypay[ˈɾɛj.paj]n.body
sânge
seyri[ˈsɛj.ɾi]n.body
buze
snatxärem[sna.ˈtʼæ.ɾɛm]n.body
schelet
set de oase
sre'[sɾɛʔ]n.body
dinte
ta'leng[ˈtaʔ.lɛŋ]n.body
piele
tsongtsyìp[ˈ͡tsoŋ.͡tsjɪp]n.figbody
gropiță
tsopì[ˈ͡tso.pɪ]n.body
plămân
tsuksìm[ˈ͡tsuk.sɪm]n.body
bărbie
tswin[͡tswin]n.body
queue
tresă
tsyokx[͡tsjokʼ]n.body
mână
txal[tʼal]n.body
spate (a corpului)
txärem[ˈtʼæ.ɾɛm]n.body
os
txe'lan[tʼɛʔ.ˈlan]n.body
cardiac
inimă
txìm[tʼɪm]n.body
capătul posterior
cur
venu[ˈvɛ.nu]n.body
picior
venzek[ˈvɛn.zɛk]n.body
deget de la picior
zare'[za.ˈɾɛʔ]n.body
frunte
zekwä[ˈzɛk.wæ]n.body
deget