fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txampay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼam.ˈpaj
'ìnglìsì: sea
ocean
aysna'o: environment geography
tsim: forum.learnnavi.org (28 Mar 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tampay DU dual / dual numbers
pxe·tampay TRI trial / trial number
ay·tampay PL plural
fì·txampay DEM these {noun} (singular)
fay·tampay DEM PL these {noun plural}
tsa·txampay DEM that {noun} (singular)
tsay·tampay DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong