fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txampxì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼam.ˈpʼɪ
'ìnglìsì: majority
most
large part
tsim: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·tampxì DU dual / dual numbers
pxe·tampxì TRI trial / trial number
ay·tampxì PL plural
fì·txampxì DEM these {noun} (singular)
fay·tampxì DEM PL these {noun plural}
tsa·txampxì DEM that {noun} (singular)
tsay·tampxì DEM PL those {noun] (plural)