fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kelutral (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkɛl.ut.ɾal
'ìnglìsì: Hometree
spiritual and physical home of the Omaticaya clan
aysna'o: environment flora
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·helutral DU dual / dual numbers
pxe·helutral TRI trial / trial number
ay·helutral PL plural
fì·kelutral DEM these {noun} (singular)
fay·helutral DEM PL these {noun plural}
tsa·kelutral DEM that {noun} (singular)
tsay·helutral DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

prrku womb
kelku home
house
kelku si live
dwell
utraltsyìp bush
utral tree