fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tì'eyng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈʔɛjŋ
'ìnglìsì: answer
response
tsim: forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sì'eyng DU dual / dual numbers
pxe·sì'eyng TRI trial / trial number
ay·sì'eyng PL plural
fì·tì'eyng DEM these {noun} (singular)
fay·sì'eyng DEM PL these {noun plural}
tsa·tì'eyng DEM that {noun} (singular)
tsay·sì'eyng DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong