fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tì'i'a (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈʔiʔ.a
'ìnglìsì: ending
conclusion
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (e-mail 06. Apr 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sì'i'a DU dual / dual numbers
pxe·sì'i'a TRI trial / trial number
ay·sì'i'a PL plural
fì·tì'i'a DEM these {noun} (singular)
fay·sì'i'a DEM PL these {noun plural}
tsa·tì'i'a DEM that {noun} (singular)
tsay·sì'i'a DEM PL those {noun] (plural)