search for:

only exact match
search in:

tì'eyng (substantive (noun))

pronunciation (IPA): tɪ.ˈʔɛjŋ
English: answer
response
source: forum.learnnavi.org

affix examples

me·sì'eyng DU dual / dual numbers
pxe·sì'eyng TRI trial / trial number
ay·sì'eyng PL plural
fì·tì'eyng DEM this {noun} (singular)
fay·sì'eyng DEM PL these {noun plural}
tsa·tì'eyng DEM that {noun} (singular)
tsay·sì'eyng DEM PL those {noun] (plural)

example sentences & phrases