fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìpawm (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈpawm
'ìnglìsì: question
tsim: Frommer (19. Januar 2010)
wiki.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìpawm DU dual / dual numbers
pxe·sìpawm TRI trial / trial number
ay·sìpawm PL plural
fì·tìpawm DEM these {noun} (singular)
fay·sìpawm DEM PL these {noun plural}
tsa·tìpawm DEM that {noun} (singular)
tsay·sìpawm DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong