fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Na'vi (proper noun)

lì'upam (IPA): ˈNaʔ.vi
'ìnglìsì: (the) Na'vi
(the) People
indigenous Pandorian sentient race
tsim: ASG

sìkenong

lì'uä sna'o

nìNa'vi like the Na'vi
Na'vily
leNa'vi having to do with the Na'vi
having to do with the People